Vyhľadávanie
V ponuke je 335 nehnuteľností.

Všeobecné podmienky sprostredkovania

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sprostredkovania (ďalej len „VPS“) upravujú právne vzťahy vznikajúce medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností, ako aj právne vzťahy súvisiace s konaním, ktorého cieľom je vznik takéhoto právneho vzťahu. Tieto VPS ďalej upravujú pravidlá činnosti Sprostredkovateľa pri sprostredkovaní predaja nehnuteľností tak, aby Sprostredkovateľ s vynaložením odbornej starostlivosti a na základe pokynov Záujemcu vykonával činnosť smerujúcu k dosiahnutiu spokojnosti Záujemcu, ako aj tretích osôb, ktoré o kúpu nehnuteľností v ponuke Sprostredkovateľa prejavia záujem.
 2. V rozsahu, v akom sa ustanovenia Zmluvy o sprostredkovaní líšia od ustanovení VPS, sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy o sprostredkovaní.
 3. Právne vzťahy upravené týmito VPS sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VPS sú Informačné povinnosti ohľadne ochrany osobných údajov.

 

Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

 1. Sprostredkovateľom“ je obchodná spoločnosť, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne sprostredkovaniu predaja a kúpy nehnuteľností. Sprostredkovateľ je zmluvnou stranou Zmluvy o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Zmluve o sprostredkovaní.
 2. Záujemcom“ je osoba, ktorá požiadala Sprostredkovateľa o sprostredkovanie predaja nehnuteľností na základe Zmluvy o sprostredkovaní. Záujemca je zmluvnou stranou Zmluvy o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Zmluve o sprostredkovaní.
 3. Nehnuteľnosťou“ sa rozumie nehnuteľnosť špecifikovaná v čl. III. ods. 1 Zmluvy o sprostredkovaní, sprostredkovanie predaja ktorej je predmetom Zmluvy o sprostredkovaní.
 4. Zmluvou o sprostredkovaní“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje obstarať Záujemcovi za odmenu uzavretie Kúpnej zmluvy k Nehnuteľnosti s Kupujúcim a Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením Sprostredkovateľa.
 5. Kúpnou zmluvou“ sa rozumie Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetnom sprostredkovania, uzatvorená medzi Záujemcom a Kupujúcim.
 6. Kupujúcim“ sa rozumie tretia osoba, ktorá uzatvára so Záujemcom Kúpnu zmluvu a ktorú so Záujemcom skontaktoval Sprostredkovateľ.
 7. Zmluvnými stranami“ sa rozumejú zmluvné strany Zmluvy o sprostredkovaní.

 

Článok III.

Odmena Sprostredkovateľa

 1. Nárok na odmenu za činnosť Sprostredkovateľa podľa článku IV. ods. 1 Zmluvy o sprostredkovaní vzniká Sprostredkovateľovi dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi Záujemcom a Kupujúcim, ktorého so Záujemcom skontaktoval Sprostredkovateľ, a ku ktorej uzatvoreniu došlo činnosťou Sprostredkovateľa alebo akýmkoľvek pričinením sa zo strany Sprostredkovateľa.
 2. Úhrada odmeny sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť odmenu v hotovosti len oprávnenej osobe Sprostredkovateľa.
 3. Sprostredkovateľ má nárok na odmenu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Kúpnu zmluvu bez akejkoľvek ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa s osobou, ktorú mu Sprostredkovateľ označil za osobu vhodnú na uzavretie Kúpnej zmluvy, ako aj v prípade, ak Sprostredkovateľ s touto osobou vykonal čo i len obhliadku Nehnuteľnosti. Vzniku práva Sprostredkovateľa na odmenu nebráni skutočnosť, že až po zániku účinnosti Zmluvy o sprostredkovaní je s Kupujúcim uzavretá Kúpna zmluva, na ktorú sa vzťahovala sprostredkovateľská činnosť a k jej uzavretiu došlo pričinením Sprostredkovateľa.
 4. Sprostredkovateľ má nárok na odmenu aj za predpokladu, že k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy došlo po zániku Zmluvy o sprostredkovaní, ak k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.
 5. Konkrétna výška odmeny Sprostredkovateľa je individuálne dohodnutá v čl. IV. ods. 1 Zmluvy o sprostredkovaní. Sprostredkovateľ a Záujemca prehlasujú, že tento spôsob dojednania odmeny Sprostredkovateľa je dostatočne zrozumiteľný a určitý.
 6. V prípade, ak Sprostredkovateľ obstará pre Záujemcu predaj Nehnuteľnosti za cenu vyššiu ako je cena dohodnutá podľa čl. V. ods. 1. Zmluvy o sprostredkovaní, má Sprostredkovateľ popri odmene dohodnutej v článku IV. ods. 1 Zmluvy o sprostredkovaní, taktiež nárok na bonusovú odmena vo výške 50 % z rozdielu medzi cenou uvedenou v čl. V. ods. 1 Zmluvy o sprostredkovaní a reálne dohodnutou kúpnou cenou prevádzanej Nehnuteľnosti.
 7. V prípade, ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za predaj Nehnuteľnosti pod sumu stanovenú v čl. V. ods. 1 Zmluvy o sprostredkovaní, nárok na zjednanú odmenu ostáva Sprostredkovateľovi zachovaný, a to vo výške, ako je určená v čl. IV. ods. 1 Zmluvy o sprostredkovaní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti Záujemcu

 1. Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť odmenu vtedy, ak bola Kúpna zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa tak, ako to vyplýva zo Zmluvy o sprostredkovaní.
 2. Záujemca svojim podpisom potvrdzuje, že je oprávnený s nehnuteľnosťou disponovať, pričom nie je nijako ani nikým vo svojom dispozičnom práve obmedzený, že na nehnuteľnosti neviaznu dlhy, vecné bremená alebo práva tretích osôb ani iné právne povinnosti alebo vady, o ktorých by Sprostredkovateľa vopred neinformoval, okrem tiarch uvedených Zmluve o sprostredkovaní. V prípade, ak sa tvrdenie uvedené v predchádzajúcej vete ukáže ako nepravdivé, je Záujemca v plnej výške zodpovedný za vzniknuté následky, sankcie či škody, ktoré v dôsledku uvedeného vznikli.
 3. Záujemca potvrdzuje, že nemá žiadne iné záväzky, ktoré by mohli znamenať obmedzenie, sťaženie či nemožnosť výkonu vlastníckeho práva a že v súvislosti s nehnuteľnosťou nezamlčal žiadne podstatné skutočnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na predaj Nehnuteľnosti, či stanovenie požadovanej kúpnej ceny.
 4. Záujemca je povinný:
 1. umožniť Sprostredkovateľovi po dohode termínu vykonávať obhliadky Nehnuteľnosti tretími osobami, ktoré prejavili záujem o osobnú prehliadku Nehnuteľnosti;
 2. poskytnúť Sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu záväzku a poskytnúť mu potrebné podklady podľa jeho požiadaviek v požadovanom rozsahu a lehotách. Sprostredkovateľ nezodpovedá za pravosť a pravdivosť týchto podkladov;
 3. umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene Sprostredkovateľa, súdnych znalcov a iných odborne spôsobilých osôb a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti;
 4. poskytnúť súčinnosť k zriadeniu záložného práva k Nehnuteľnosti v prospech poskytovateľa úveru, pokiaľ bude Kupujúci financovať kúpu Nehnuteľnosti prostredníctvom úveru a zároveň je povinný pristúpiť k podpisu záložnej zmluvy v prospech záložného veriteľa na úhradu kúpnej ceny;
 5. informovať Sprostredkovateľa o všetkých skutočnostiach a ťarchách týkajúcich sa Nehnuteľnosti, ktoré majú rozhodný význam pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy s osobou, ktorá o ňu prejavila záujem;
 6. zabezpečiť súčinnosť pri zániku ťarchy viaznucej na Nehnuteľnosti podľa pokynov Sprostredkovateľa, aby sa podarilo úspešne uzavrieť Kúpnu zmluvu;
 7. oznámiť Sprostredkovateľovi, že uzatvoril Kúpnu zmluvu, ktorou došlo k prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti bez zbytočného odkladu po jej uzavretí, a to aj po zániku tejto Zmluvy, najmä ak ju uzatvoril pričinením Sprostredkovateľa, a/alebo ak ju uzatvoril s osobou, s ktorou vykonal obhliadku Nehnuteľnosti, a/alebo ktorú mu Sprostredkovateľ predstavil, či opísal ako záujemcu o predmetnú Nehnuteľnosť.

5.     V prípade, ak Záujemca uzatvorí k Nehnuteľnosti činnosťou Sprostredkovateľa zmluvu o budúcej zmluve, je po jej uzatvorení povinný:

 1. zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti na inú osobu, ako osobu označenú v zmluve o budúcej zmluve ako budúci kupujúci;
 2. zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zaťaženiu Nehnuteľnosti, s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech poskytovateľa úveru, pokiaľ bude Kupujúci financovať kúpu Nehnuteľnosti prostredníctvom úveru;
 3. uzatvoriť s budúcim kupujúcim v dohodnutej lehote riadnu Kúpnu zmluvu.

6.     Záujemca splnomocňuje Sprostredkovateľa na prevzatie osobných údajov od osôb, ktoré prejavili záujem o Nehnuteľnosť, a to pre potrebu vypracovania právnych úkonov o prevode vlastníckych práv k Nehnuteľnosti.

 

Článok V.

Práva a povinnosti Sprostredkovateľa

 1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Kúpnu zmluvu.
 2. Za účelom vyhľadávania tretích osôb, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Kúpnu zmluvu, je Sprostredkovateľ povinný zverejniť ponuku Nehnuteľnosti v elektronických a/alebo tlačených inzertných médiách. Výber inzertných médií určuje Sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ je taktiež povinný propagovať Nehnuteľnosť aj ďalšími spôsobmi dohodnutými so Záujemcom.
 3. Sprostredkovateľ a Záujemca sa dohodli, že v prípade ponuky Nehnuteľnosti na predaj bude Sprostredkovateľovi Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc odmenu Sprostredkovateľa, tak ako je uvedené v čl. V. ods. 1 Zmluvy o sprostredkovaní.
 4. Sprostredkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi a s pokynmi Záujemcu.
 5. V rámci výkonu činností v zmysle Zmluvy o sprostredkovaní a týchto VOP Sprostredkovateľ:
 • uskutočňuje prvotnú obhliadku a fotodokumentáciu Nehnuteľnosti;
 • poskytuje odborné poradenstvo pri predaji a kúpe Nehnuteľnosti;
 • zabezpečuje inzercie Nehnuteľnosti na internetových stránkach a portáloch, ktoré určí Sprostredkovateľ a aktívne vyhľadáva osoby, ktoré budú mať záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti;
 • komunikuje so Záujemcom a pravidelne informuje Záujemcu (telefonicky, sms-kou alebo e-mailom) o všetkých podstatných skutočnostiach;
 • má právo dohodnúť s tretími osobami obhliadku Nehnuteľnosti, a to aj cez víkend;
 • zabezpečuje právny a poradenský servis pre Záujemcu, najmä vypracovanie:
  •          Zmluvy o sprostredkovaní
  •          Zmluvy o budúcej zmluve
  •          Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
  •          Návrhu na vklad na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor
  • Preberacieho protokolu.
 1. Sprostredkovateľ ďalej zabezpečuje pomoc pri:
 • zabezpečovaní podkladov na vypracovanie znaleckého posudku
 • zabezpečovaní súdneho znalca na vypracovanie znaleckého posudku
 • pomoc pri zabezpečení vyhlásenia správcu bytového domu
 • odovzdávaní Nehnuteľnosti Kupujúcemu
 • nahlasovaní zmien odberateľa u dodávateľov energií.
 1. Sprostredkovateľ uhrádza základný správny poplatok najviac však vo výške 66 eur za návrh na vklad vlastníckeho práva na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
 2. Sprostredkovateľ uhrádza poplatky spojené s úradným overením podpisov Záujemcu, ako predávajúceho na zmluvách o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, výlučne určených na úradné účely.

 

Článok VI.

Doručovanie a komunikácia

 1. Písomnosti sa doručujú druhej strane na adresu uvedenú v Zmluve o sprostredkovaní, prípadne na inú adresu, ktorú táto strana uviedla ako doručovaciu adresu. Za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal alebo deň, kedy adresát odmietol písomnosť prevziať alebo deň, kedy sa písomnosť vrátila odosielateľovi späť ako nedoručená.
 2. Strana, ktorá zmenila svoju adresu, je povinná bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú stranu.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VPS tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom a sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 2. Právne vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, ktoré nie sú výslovne upravené v Zmluve o sprostredkovaní sa riadia ustanoveniami týchto VPS a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Ak by sa niektoré ustanovenie VOP stalo vo vymedzenom rozsahu neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť príslušné ustanovenie platným ustanovením, ktoré bude obsahovo najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.
 4. Tieto VOP nadobúdajú  účinnosť dňa 01.03.2020.
Zoznam
nehnuteľností
Lokalita

Novinky a aktuality

Virtuálna prehliadka Vrámci rozširovania našich služieb ponúkame našim exkluzívnym klientom aj možnosť virtuálnej...
Odhad ceny nehnuteľnosti Nastavenie správnej predajnej ceny nehnuteľnosti je kľúčové a od neho závisí celkový úspech...